Scroll to top
en th

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร* จำนวน 6 ท่าน) ประกอบด้วย


ดร.รัตติกร
วรากูลศิริพันธุ์*

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ


นายประพัฒน์
รัฐเลิศกานต์

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร


นายทรีเวอร์
จอห์น ทอมป์สัน

กรรมการ
และรองประธานกรรการบริหาร


นายสมคิด
หวังเชิดชูวงศ์*

กรรมการอิสระ


ดร.วิชัย
เลาห์มาศวนิช*

กรรมการอิสระ


นายพนม
รัตนะรัต*

กรรมการ
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท


นางสาวอัจฉราวรรณ
เจียรธนพร*

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย


ดร.วิชัย
เลาห์มาศวนิช*

ประธานกรรมการตรวจสอบ


นายสมคิด
หวังเชิดชูวงศ์

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีนางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้


นายสมคิด
หวังเชิดชูวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาฯ


ดร.วิชัย
เลาห์มาศวนิช

กรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้


ดร.วิชัย
เลาห์มาศวนิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง


นายสมคิด
หวังเชิดชูวงศ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง