Scroll to top
en th

Smart Office Solution

ระบบสำนักงานอัจฉริยะ

Smart Office Solutions คือ ระบบรวมสำนักงานอัจฉริยะ ที่ประกอบด้วยระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง (Telepresence) ระบบโทรศัพท์รวมศูนย์ (UC/IP PBX) ระบบกล้องวงจรปิด (IP CCTV) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Security) ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการติดต่อสื่อสารและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ระบบที่เกี่ยวข้อง