Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2563 ที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีที่ท้าทายอย่างมากสำหรับ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าว ได้เตรียมความพร้อมรับมือและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทำให้ผลประกอบการตลอดทั้งปี 2563 ซึ่งแม้จะไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้แต่ก็นับว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2537 บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยประสบการณ์ ความสามารถและความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจต่างให้ความเชื่อมั่นอย่างสูง ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในปี 2563 จะประสบปัญหาที่กล่าวในข้างต้น แต่บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามกลยุทธที่กำหนดไว้ โดยสามารถนำธุรกิจเข้าสู่ยุคของเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของสาธารณชนและกลุ่มลูกค้าได้ ซึ่งผลจากการดำเนินงานเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นตามลำดับ และมีโอกาสสร้างการเติบโตที่ดีให้บริษัทฯ ในอนาคต
ทั้งนี้บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรวมทั้งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต เพื่อการมีส่วนร่วมกับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการให้ความสำคัญ และตระหนักในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ด้วยนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง กับพันธมิตรทางธุรกิจ จนถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านกิจกรรมประโยชน์ต่างๆ

ในปี 2564 ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ที่จะก้าวสู่การเป็น Digital Technology Provider อย่างเต็มตัว ด้วยการมุ่งเน้น วิจัย พัฒนา ออกแบบ และรวมระบบ ให้เกิดเป็น Solution ใหม่ๆ เพื่อให้บริการกับลููกค้าทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายช่วยยกระดับคุุณภาพชีวิตในสังคม ให้สอดรับตามเทรนด์สังคมยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่สำคัญกำลังเป็นที่ต้องการสูง และด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญ อย่างครบวงจรของบริษัทฯ ทำำให้มั่นใจว่า จะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในหลังจากนี้

สุดท้ายนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างมั่นคง และยั่งยืน

 

ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
ประธานกรรมการบริษัท

สารจาก CEO และ CTO

ในปี 2563 ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้เป็นอีกปีที่การดำเนินธุรกิจของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากการจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารขนาดใหญ่และระบบถ่ายทอดทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงรายได้จากการขายโครงการใหญ่ได้รับผลกระทบจากการจัดซื้อของภาครัฐที่ชะลอการเปิดประมูลหลายโครงการ
อย่างไรก็ตาม จากแผนการดำเนินธุรกิจให้รัดกุมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในตลอดช่วงที่ผ่านมา อาทิ การเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยระบบ ERP ใหม่ ทำให้สามารถช่วยรักษาความสามารถในการทำกำไรได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ทางด้านไอที และเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงและเกิดใหม่ตลอดเวลา พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Cloud, IoT, Ai และ Cyber Security เพื่อรองรับความต้องการของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)
ในปี 2564 บริษัทฯ จะก้าวสู่การเป็น Digital Technology Provider อย่างเต็มตัว โดยจะขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีหลัก 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจเดิมมี 2 กลุ่มหลัก คือเทคโนโลยีีกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และกลุ่มระบบรัักษาความปลอดภัยทางด้้านไซเบอร์ (Cyber Security) ส่วนอีก 2 กลุ่มธุุรกิจใหม่ที่มุ่งขยายตลาดสินค้า New S Curve คือกลุ่มสินค้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และกลุ่มสินค้าด้านเทคโนโลยี 5G อาทิ Cloud Computing, IoT Platform, CCTV/Video Analytics, Data Center, Telemedicine และ Energy ผ่่านโครงข่่ายสื่่อสาร 5G
ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีทั้ง 4 กลุ่มนี้มาวิจัย พัฒนา ออกแบบ และรวมระบบอย่างครบวงจร จนเกิดเป็น Solution อัจฉริยะใหม่ๆ ซึ่งในปี 2564 นี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นเจาะ 4 ตลาดใหม่ ที่กำลังมีแนวโน้มต้องการเทคโนโลยีอัจฉริยะสูง ประกอบด้วย ตลาดในกลุ่มเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Factory) กลุ่มสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) และกลุ่มการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) โดยมีเป้าหมายลดต้นทุน พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน โดยปัจจุบันได้ร่วมกับพันธมิตรดำเนินการนำร่องไปติดตั้ง และประสบความสำเร็จในการทดสอบใช้งานจริงแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการ 5G บ้านฉางเมืองต้นแบบ และโครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโครงการต้นแบบให้กับเทศบาลได้สร้างเมืองอัจฉริยะอื่น ๆ ต่อไป ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีและมีโอกาสขยายการดำเนินงานหลายเท่าตัวในอนาคต ทำให้ มั่นใจว่าจากนี้ แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ จะเติบโตดีโดยในปี 2564 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 25% และในอีก 3 ปีข้างหน้าจะสามารถส่งให้รายได้เติบโตแตะ 2 พันล้านบาท
สุดท้ายนี้ บริษัทฯ จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบมาปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมกับการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่สำคัญ บริษัทฯ ยังตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ

ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
กรรมการผู้อำนวยการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เทรเวอร์ ทอมสัน
กรรมการผู้อำนวยการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี