Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

สารจากประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่รวดเร็วและรุนแรง บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ได้ปรับตัว
และขับเคลื่อนธุรกิจตามนโยบายที่วางแผนไว้ แต่ในปี 2562 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความท้าทายเป็นอย่างมาก แม้ว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมรับมือเป็นอย่างดี แต่ผลประกอบการของบริษัทฯ ออกมายังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะนำธุรกิจเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หลังจากที่ผ่านมา เรามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของสาธารณชนและกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ในการให้ความสำคัญ และตระหนักในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ด้วยนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้ง ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ

ที่สำคัญ บริษัทฯ ส่งเสริมและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านสินค้าและบริการ ให้ได้รับความเชื่อมั่น มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง กับพันธมิตรทางธุรกิจ
จนถึงหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา และในปี 2563 บริษัท ฯ เชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมั่นคง ฝ่าวิกฤติการพลิกผันด้าน Digital Disruption ได้ และเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมเศษฐกิจ และสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
ประธานกรรมการบริษัท

สารจาก CEO และ CTO

ในปี 2562 ถือเป็นอีกปีที่มีความท้าทาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน ต่างได้รับผลกระทบจากสภาวะ Digital Disruption ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น ทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยการปรับองค์กร รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจให้เป็นดิจิทัล (Digital Transformation) โดยเพิ่มสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีไอที ลดการใช้กระดาษ และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านไอทีมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันและยกระดับองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม (Networking) เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยภาพ เสียง และข้อมูลสำหรับการทำงานร่วมกัน (Collaboration) และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล (Digital Broadcasting) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สรรหาสินค้าและบริการใหม่ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Cloud, IoT, Ai และ Cyber Security พัฒนาต่อยอดร่วมกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมเดิมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) บริษัทฯ ได้เปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยระบบ ERP ใหม่ ทดแทนระบบเดิม และลดการใช้กระดาษ เพื่อให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ลดขั้นตอนและมีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น ทั้งยังสามารถแสดงรายงานทางบัญชี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บุคลากรของบริษัทฯมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาบุคกรให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถด้านไอทีมากขึ้น เพื่อใช้ในการทำงานประจำวัน รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงและเกิดใหม่ตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจปี 2562 บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
สำหรับแนวโน้มธุกิจในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ฝ่าวิกฤติการพลิกผันด้าน Digital Disruption ได้ และมีผลกำไรให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเดินหน้าผลักดันผลประกอบการให้มีรายได้เติบโต 10% ตามเป้าหมาย

ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
กรรมการผู้อำนวยการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เทรเวอร์ ทอมสัน
กรรมการผู้อำนวยการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี