Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

สารจากประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสังคม บนสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รวดเร็วและรุนแรง บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ บนหลักนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ เพื่อให้สินค้าและบริการได้รับความเชื่อมั่น

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำให้ในปี 2561 ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในทิศทางของการเติบโต ด้วยแนวโน้มที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เน้นเพิ่มขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา มีการปรับกระบวนการดำเนินงานให้มีความคล่องตัว เพื่อตอบสนองการให้บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความร่วมมือที่ดีและต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่างๆ จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า บริษัทฯให้ความสำคัญสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ได้นำพาให้บริษัทฯมีฐานความมั่นคงที่ยั่งยืนทั้งในด้าน ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนในระยะยาว

“การดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานระดับโลก และความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้ารวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยดีเสมอมา และไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯยังให้ความใส่ใจต่อการดูแลสังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญ ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม”

สำหรับในปี 2562 นี้ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET อยู่ในทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติและขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ทุกท่าน ที่ทุ่มเทความสามารถ และความตั้งใจ ในการมีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปี 2561 ทำให้มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ จนนำไปสู่ทิศทางที่ดี พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา คณะผู้บริหารขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทฯให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และมีการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สารจาก CEO และ CTO

(ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)
กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(เทรเวอร์ ทอมสัน)
กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี