Scroll to top
en th

เกี่ยวกับแพลนเน็ตคอม

ภาพรวม บริษัท แพลนเน็ตคอมฯ

AboutPlanetComm1

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ แพลนเน็ตคอม ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย จำกัดด้วยทุน จดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 2 ล้านบาท โดยนายประพฒัน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ ทอมสัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น CISCO, Sony, THALES และ ClearOne รวมทั้งขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบการสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ (Wired Network) ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) และระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี (Broadcast/Digital TV) บริษัทฯ ยังได้มีการออกแบบ พัฒนาและต่อเชื่อมอปุกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันเป็นโซลูชั่น เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “PlanetComm” นอกจากนี้ ด้วยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นศนูย์ซ่อมบำรุงอปุกรณ์ของ CODAN รวมทั้ง บริษัทฯ ยังมีอปุกรณ์ทดสอบและทีมงานที่มีความสามารถในการซ่อมบำรุงอปุกรณ์ของผู้ผลิตชั้นนำอื่นๆ อีก เช่น GE และ Comtech EF Data เป็นต้น ส่งผลทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านเทคโนโลยีการสือ่ สารแบบครบวงจร

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

แพลนเน็ตคอม เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้น

 

พันธกิจ
แพลนเน็ตคอม มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสูงสุด

ประสบการณ์ และ พัฒนาการที่สำคัญ

 

 

 

 

2537
 • ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ภายใต้ชื่อ “บริษัท เทคโนโลยีเกตเวย์เอเชีย จำกัด”
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทระบบสื่อ สารผ่านดาวเทียม (Satellite Communications) จากผู้ผลิต Prodelin/Vertex (GD SATCom), Comtech EF Data และ ViaSat
2539
 • เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 5,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมจากผู้ผลิต CODAN
2541
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด
 • เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 15,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
2542
 • เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 25,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
 • เริ่มเข้าสู่ธุรกิจระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ (Wired Network) โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท Data Network จากผู้ผลิต Patton และ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท Security Network จากผู้ผลิต Thales
2453
 • เริ่มเข้าสู่ธุรกิจมัลติมีเดีย (Multimedia)
 • ได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพจากผู้ผลิต Polycom
2544
 • ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
2545
 • เริ่มทำธุรกิจด้าน Broadcast โดยจำหน่ายอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินใหักับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศกลุ่มอาเซียน
 • วิจัยพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ 1:1 Redundant LNB/LNA ภายใต้ชื่อ PlanetComm
2548
 • เข้าสู่ธุรกิจด้านระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงภาคพื้นดิน (Terrestrial Wireless Communications) และระบบสื่อสารวิทยุ (Radio Communication) โดยได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต Motorola และ CODAN HF
 • วิจัยพัฒนาและประกอบรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (Satellite Mobile Vehicle) ภายใต้ชื่อ PlanetComm
2553
 • ย้ายสำนักงานมาอยู่อาคารแพลนเน็ตคอม ถนนรามอินทรา ซึ่งเป็นสำนักงานแห่งใหม่ โดยสร้างเป็นอาคารอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคมและมัลติมีเดียครบครัน เพื่อให้สามารถสาธิตการใช้งานให้แก่ลูกค้าได้เสมือนจริง รวมทั้งรองรับการเติบโตในอนาคต
 • ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต Motorola ให้เป็นบริษัทคู่ค้าระดับแพลตตินัม (Wireless Platinum Partner)
 • ได้รับรางวัล Telecom Innovation Award 2010 สินค้า 1:1 LNx Redundant Controller จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)
 • ได้รับรางวัล Sales Growth Achievement 2010 (Asia Pacific Region) จาก Broadcast Pix
 • ได้รับรางวัล Top Enterprise Partners Award 2010 จากผู้ผลิต Zyxel Communication Corp.
2554
 • ทำวิจัยพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการผลิตเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
 • เริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ระบบดจิ ิตอลภาคพืน้ ดนิ (DBV-T2/Digital TV) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์แบบอนาล็อก เป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามนโยบายของ กสทช. และรัฐบาล
2555
 • ได้รับการแต่งตั้งจาก CODAN ให้เป็นศูนย์ให้บริการด้านซ่อมบำรุงอุปกรณ์วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
 • เป็นบริษัทในประเทศไทยรายเดียวที่ผ่านคุณสมบัตแิ ละได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TelePresence ระดับสูงสุด (TelePresence Video Master Authorized Technology Partner) จาก CISCO
 • ได้รับรางวัล FY12 Public Sector Partner of the Year จาก CISCO
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี จากผู้ผลิต Cobham, TVU และ Thomson
2556
 • ได้รับรางวัล The Top Congeniality Collaboration Partner Award รางวัล Premier Certified Partner (Cisco Channel Partner Program)
  รางวัล FY13 Top YoY Growth of the Year (2 Tier) และรางวัล FY13 Public Sector Partner of the Year จาก CISCO
 • ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต ThinKom ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ (Authorized Distributor & Service Center)
  ของระบบจานดาวเทียมสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Satcom on the Move) สำหรับประเทศไทยและเวียตนาม
 • ได้รับการแต่งตัง้ จาก CODAN ให้เป็น Authorized Partner
 • ได้รับรางวัล Best Performance / Marketing Penetration Award จาก TVU Network
 • ได้รับรางวัล Best Growth Partner of the Year จาก ClearOne
 • ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
 • เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท ส่งผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจาก 2,500,000 หุ้น เป็น 25,000,000 หุ้น
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 225,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 25,000,000 ล้านบาท เป็น 250,000,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี
  • หุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 175,000,000 หุ้น
  • หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก
  • หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
2557
 • ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO รวม 75,000,000 หุ้น โดยเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 70,000,000 หุ้น
  และ เสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนังงานของบริษัทจำนวน 5,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท
 • เริ่มซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PCA” ในตลาดรอง mai เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
 • ได้รับการแต่งตั้งจาก Cisco ให้เป็น Premier Partner
2558
 • ได้รับรางวัล MOST IMPROVED VAR YEAR-ON-YEAR REVENUE INCREASE จาก Cobham
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 จากสำนักงานกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)
2559
 • ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ในงานองค์กรนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Total Innovation Management Awards (TIM 2016) ดำเนินโครงการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ได้รับรางวัล Excellence in Industry for APAC จาก Polycom
 • ได้รับรางวัล Platinum Partner จาก Polycom
2560
 • เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทจาก “PCA” เป็น “PLANET” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
 • จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าโครงข่ายโทรคมนาคมทางสายในส่วนการเข้าถึงผู้ใช้บริการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนามจาก General Dynamics SATCOM Technologies (GD Satcom) ผู้นำเทคโนโลยีระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบสื่อสารไร้สายระดับโลก
 • ได้รับรองการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการจากบริษัท Airbus ผู้นำเทคโนโลยีด้านการผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องบินรวมถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมระดับโลก
 • ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ในฐานะบริษัทเอกชนที่ให้ความสำคัญ และมีคุณประโยชน์เพื่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในงาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก360 องศา 2016 Save The World Expo”
 • ทำวิจัยพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการผลิตเครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร WT-Defender
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ภายใต้ชื่อการค้า PlanetComm ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้ถูกเผยแพร่ไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะผู้ประกอบการสมาชิก ส.อ.ท.ที่มีการพัฒนาสินค้าและบริการจากการวิจัย
  ภายในประเทศ และนำสินค้าหรือบริการของบริษัทขึน้ ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้สำเร็จ
 • ได้รับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ชื่อโครงการ ระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อยบนคลาวด์ (Cloud PBX) ภายใต้โครงการ “ แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
  กับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2561
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย จากบริษัท Stream Labs Television Computer Systems ผู้นำเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมในการส่งสัญญาณโทรทัศน์และกระจายเสียง (Broadcasting System)
 • คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีมติรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
 • ได้รับอนุญาตเพิ่มบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over IP) แบบมีเลขหมายและแบบไม่มีเลขหมาย จากสำนักงานกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อให้บริการธุรกิจแพลนเน็ตคลาวด์
 • ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
2562
 • จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
 • ได้รับแต่งตั้งเป็น Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialized Partner
 • ได้รับแต่งตั้งเป็น Cisco Premier Certified Partner
 • ได้รับแต่งตั้งเป็น Cisco Express Specialized Partner
 • ได้รับแต่งตั้งเป็น Polcom RealPresence Services Specialization, RealPresence Implementation Services Specialization and RealPresence Solutions Specialization
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัท Extron
 • ได้รับรางวัล Cisco ASEAN Collaboration Workplace Transformation Champions
2563
 • ได้รับแต่งตั ้งเป็น Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialized Partner
 • ได้รับแต่งตั ้งเป็น Cisco Express Specialized Partner
 • ได้รับรางวัล Thales Business Partner of the Year 2020 ด้วยการสร้างยอดขายสูงสุดในภูมิภาค ASEAN ในปี 2563

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัท แพลนเน็ตคอมฯ ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวีมากว่า 20 ปี โดยเป็นทั้งตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ผู้จัดจำหน่าย (Reseller) และผู้ให้บริการสินค้าอย่างครบวงจร (System Integrator) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด รวมทั้งการสร้างทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ดังนี้

1. การสรรหาสินค้าใหม่ (New Products)

สรรหาสินค้าใหม่และเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้นำในตลาดสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ เน้นการนำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาสินค้าใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำของโลกที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย และผู้ผลิตรายใหม่ๆ ที่มีการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทำให้บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ แนะนำสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์และประโยชน์ในการใช้งาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร

 

2. การขายสินค้าและบริการแบบครบวงจร (Solution Sales)

บริษัทฯ มีทีมงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและต่อเชื่อมระบบ (System Integration) ทำให้สามารถปรับแต่งโซลูชั่นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ สำหรับตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้โซลูชั่นที่นำเสนอให้กับลูกค้ามีความเป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เช่น การให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ การให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบ On-Demand เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ เหล่านี้สามารถถูกนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการขายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ อาทิ PlanetFiber บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 Gbps ผ่านสายใยแก้วนำแสงจากต้นทางไปยังห้องพัก (FTTR), PlanetCloud บริการ Software as a Service (SaaS)

 

3. ให้บริการอย่างมืออาชีพ (Professional Services)

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินงานและจัดระบบการทำงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 มาตั ้งแต่ ปี 2001 เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของระบบการทำงานและการให้บริการของบริษัทฯ ที่เป็นระดับระดับสากลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมทางด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล่าสุด บุคลากรและวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบ ติดตั ้งแบบครบวงจร สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน ทั้งทางด้านสถานที่ อุปกรณ์สำรอง เครื่องมือทดสอบ ศูนย์บริการ และประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำ โรงงานผู้ผลิตที่สามารถให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวีให้แก่ลูกค้า ได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าในการลงทุน

 

4. รักษาฐานลูกค้าเดิม และสรรหาลูกค้าใหม่ (Retain the Existing Customers and Acquiring New Customers)

ด้วยความพร้ อมทางด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล่าสุด บุคลากรและวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญในการออกแบบ ติดตั้งแบบครบวงจรสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน ทั้งทางด้านสถานที่ อุปกรณ์สำรอง เครื่องมือทดสอบ ศูนย์บริการ และประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำ โรงงานผู้ผลิตที่สามารถให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวีให้แก่ลูกค้า ได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าในการลงทุน อีกทั้งเพิ่มสินค้าใหม่และพัฒนาบริการแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ในตลาดใหม่ เช่น

• เสาอัจฉริยะ (Smart Pole) สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คือการนำเครื่องมือตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือตรวจค่าความเข้มข้นของฝุ่นระบบสัญญาณโทรศัพท์ และที่ชาร์ทรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างนำเสนอให้กับพันธมิตรและองค์กรภาครัฐ เบื้องต้นจะนำไปให้บริการในพื้นที่หัวเมืองท่องเที่ยว

• การรักษาทางไกล (Telemedicien) สำหรับโรงพยาบาล และสถานีอนามัย โดยการนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากร ทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบ Video Conference ที่คู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้อย่างไร้ ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ฯลฯ

 

5. ช่องทางการจำหน่าย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการใน 2 ลักษณะดังนี้

• การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรง

ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะทำการติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ มีการแบ่งทีมงานขายออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากแต่ละกลุ่มลูกค้ามีลักษณะและวิธีการว่าจ้างแตกต่างกัน โดยฝ่ายขายจะทำหน้าที่ดูแลและนำเสนอบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า รวมทั ้งเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมทั ้งกลุ่มลูกค้าเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

ก) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Broadcasting Sector)

หมายถึง ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial TV) ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite TV) ผู้ประกอบการสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ผ่านสายสัญญาณ (Cable TV) ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (IPTV) รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจเหล่านี้จะทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังประชาชนทั่วไปภายในประเทศ เช่น บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 บริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิ ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง 3) บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไฟรส์ จำกัด (GMM One) และ บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี) เป็นต้น

ข) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunications Service Provider Sector)

หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโครงข่ายสื่อสารข้อมูล บริการด้านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการด้านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ค) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ (Commercial Sector)

หมายถึง กลุ่มธุรกิจที่ต้องการวางระบบเครือข่ายสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลภายในบริษัทหรือหน่วยงานของตน เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เช่น บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ง) กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค (Public Sector)

หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทหาร ตำรวจ สถานศึกษา และสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการคลังกองบัญชาการกองทัพไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเดียวกันกับระเบียบของทางราชการ เช่น มีการสอบราคา การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เป็นต้น

 

จ) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (International Sector)

บริษัทฯ มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามมาเลเซีย กัมพูชา พม่า สำหรับตัวอย่างลูกค้า เช่น Telekom Malaysia Berhad, Camintel S.A, ScopeTel Sdn Bhd, Department of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น

 

• การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยพันธมิตรเหล่านี้จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เพื่อไปจำหน่ายควบคู่กับผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง หรือการเข้าประมูลงานต่างๆ

นวัตกรรม 4 ด้าน ในการผลักดันให้องค์กรเติบโตขึ้น

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product Innovation)

มีการเปลี่ยนแปลงใน “ผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ขององค์กรให้มีความทันสมัย และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์เทคโนโลยีในปัจจุบัน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสถานการณ์

 

นวัตกรรมด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Innovation)

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการนำนวัตกรรมสู่ตลาด ที่สามารถบริหารจัดการ และนำเสนอสินค้าและบริการได้ทันตามกำหนดเวลา

 

นวัตกรรมด้านการวางตำแหน่งในตลาด (Position Innovation)

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าหรือบริการ หรือเปลี่ยนตำแหน่งนวัตกรรมสินค้าหรือบริการที่เคยออกสู่ตลาดมาแล้วให้การเข้าใจและรับรู้ใหม่ ให้มีความทันสมัยต่อยุคสมัยนั้นๆ

 

นวัตกรรมด้านความคิด (Paradigm Innovation)

การมุ่งให้เกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด (Change in Mental Model) เกิดการคิดสร้างสรรค์ในสินค้าและบริการ

 

ความไว้วางใจจากลูกค้า

ผู้ให้บริการที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า (Trusted Provider)

ด้วยความพร้อมทางด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล่าสุด บุคลากร และวิศวกร ที่มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบ ติดตั้ง แบบครบวงจร สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน ทั้งทางด้านสถานที่ อุปกรณ์สำรอง เครื่องมือทดสอบ ศูนย์บริการ และประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำ โรงงานผู้ผลิตที่สามารถให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีให้แก่ลูกค้า ได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าในการลงทุน รวมทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการอย่างยาวนาน

 • บริษัทฯ มีประสบการณ์เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี 2537
 • บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวีแบบครบวงจรตามความต้องการของหน่วยงานชั้นนำ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ให้บริการสื่อสาร สถานีโทรทัศน์ เช่น กองทัพบก กระทรวงการคลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถานีโทรทัศน์ (ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9, ช่อง 11 และช่อง TPBS เป็นต้น) รวมทั้งลูกค้าในกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น Telekom Malaysia Berhad, Camintel S.A., Department of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น

 

ความเชื่อมนั่ จากโรงงานผู้ผลิตชัน้ นำระดับโลกให้เป็นตัวแทนจำหน่าย

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เช่น CISCO, Thales, GE, Comtech EF Data, Viasat, Harmonic, Evertz, Net Insight, และ Sony เป็นต้น โดยนอกจากจะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทฯ และพนักงานยังได้รับรางวัลและประกาศณียบัตรต่างๆ จากผู้ผลิตดังกล่าวทั้งในด้านเทคนิค และความสามารถในการทำการตลาดให้กับผู้ผลิตเหล่านั้นซึ่งเป็นการรับประกันถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

 

การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับความใส่ใจในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทที่ดีของประเทศทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา เสริมสร้าง และให้โอกาสดีๆ กลับคืนสู่สังคม บริษัทฯ มีนโยบาย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 • ด้านสนับสนนุ การศึกษา
 • ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ด้านการสนับสนุนชมุชน

สำหรับตัวอย่างโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม และสร้างจิตอาสา โดยพร้อมใจกันทำความสะอาดบริเวณหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง และโครงการมอบปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้สำหรับทำอักษรเบรลล์เป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น