Scroll to top
en th

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility (CSR)

1.นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึง และให้ความสำคัญกับแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเน้นให้ความสำคัญใน 3 ด้าน คือ

(1) CG in Substance
(2) CSR in Process
(3) Anti-Corruption in Practice

 

และด้วยพันธกิจของบริษัท คือ “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแบบครบวงจร ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาที่เหมาะสม การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายจากทีมงานวิศวกรมืออาชีพมุ่งหวังให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าเงินลงทุน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”

 

 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการ CSR ในรูปแบบช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การบริจาคและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR after Process) เท่านั้น ดังนั้นเพื่อตอบรับกับแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนบริษัทฯ จึงได้เริ่มพัฒนาแผนความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อโครงการ “WE CARE” โดยเน้นในเรื่อง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm, และ Care Planet ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึก และความใส่ใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเอง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

3. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทได้จัดกิจกรรม “We Care” โดยคำนึงถึงหลักการ CSR* ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7) การร่วมพัฒนชุมชนและสังคม
8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

 

นอกจากหลักการ CSR 8 ข้อของ ตลท. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการให้เป็นไปตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ” (The Global Goals for Sustainable Development) ซึ่งได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์ค ประกอบด้วย

1) ขจัดความยากจน
2) ขจัดความอดอยาก
3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4) การศึกษาที่มีคุณภาพ
5) ความเท่าเทียมทางเพศ
6) สุขาภิบาลและน้ำสะอาด
7) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ
8) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
9) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม
10) ลดความเหลื่อมล้ำ
11) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน
12) การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
13) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ
14) ดูแลทรัพยากรทางน้ำ
15) ชีวิตบนพื้นดิน
16) การสร้างความสงบ ความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง
17) ภาคีความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย

 

จากกิจกรรม We Care ของบริษัท ได้ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อหลักการ CSR * ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ดังนี้

PLANET : We Care CSR in Proess CSR after Process หลักการ CSR* 8 ข้อ หลักการ SDGs 17 ข้อ
1. Care People
Happy Money จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้พนักงาน/โบนัสประจำปี/จัดเสื้อฟอร์มให้พนักงาน/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3, 4 1.2
Happy Soul วันศุกร์สุขกับธรรมะ/ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 3, 4 16
Happy Relax กิจกรรมTeam Building/กิจกรรมกรรมเลี้ยงปีใหม่/ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ 3, 4 10
Happy Family ครอบครัวพนักงานเข้าร่วมงานปีใหม่/ให้สิทธิภรรยา, สามี, บุตร ซื้อประกันกลุ่มของพนักงาน 3, 4 10
Happy Brain จัดแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี/การฝึกอบรม on the job training 3, 4 4
Happy Body ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ/ประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงาน/ตรวจสุขภาพประจำปี 3, 4 3
2. Care Planetcomm
Good Place Good Office’s environment, Happy Workplace 4 16
Good Profit Trusted provider 4, 5 8, 9, 12
Good Governance นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี/โครงการ CSR/Anti Corruption 1, 2, 5 12, 16
Good Reputation นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี/โครงการ CSR /Anti  Corruption 5 8, 12
3. Care Planet
Save Energy ประหยัดพลังงาน, หลอดประหยัดไฟ 6 7
Save Paper ลดการใช้การดาษและหมึกพิมพ์ 6 7
Save Society การบริจาค/รับนักศึกษาฝึกงาน 7 4
Save
Environment
ลดปริมาณขยะและขวดน้ำพลาสติก/แยกขยะเปียกและขยะแห้ง 6 7, 13