Scroll to top
en th

Cyber Security Solutions

ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

Cyber Security

ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Cyber Security Solution) ประกอบด้วย

  • ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำหรับโครงข่าย (Network Security) ทำหน้าที่เข้ารหัสข้อมูลระดับสูง เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างต้นทางและปลายทาง สำหรับหน่วยงานรัฐบาลและทหาร
  • ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำหรับธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Security) ทำหน้าที่เข้ารหัสระดับสูงในระหว่างกรทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น VISA เครดิต
    การ์ด เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงและโจรกรรมรหัสของผู้ใช้งานสำหรับสถาบันการเงิน
  • ระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ (Fire Wall) ทำหน้าที่ ป้องกันมิให้ผู้บุกรุกสามารถโจมตีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน

Cyber Security Solution

Related Systems