Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
 1.   นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 70,200,000.00 28.08
 2.   นายเทรเวอร์ ทอมสัน 70,200,000.00 28.08
 3.   นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ 10,460,000.00 4.18
 4.   นางจงจิตร อะเนกา 6,250,000.00 2.50
 5.   นางชนิสา รัฐเลิศกานต์ 6,250,000.00 2.50
 6.   นางรัตนา สุวรรณ 5,120,000.00 2.05
 7.   นายสมพงษ์ อาภาธนานนท์ 2,705,000.00 1.08
 8.   น.ส.พัฒน์นรี รัฐเลิศกานต์ 2,500,000.00 1.00
 9.   นาย ธนาคม ตาฬวัฒน์ 1,968,000.00 0.79
10. นาย วนนท์ วรรณป้าน 1,679,700.00 0.67