Scroll to top
en th

Digital Broadcasting Solution

ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัล

Digital Broadcasting Solutions คือระบบรวมเทคโนโลยีสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัล ประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลระบบถ่ายทอดสัญาณโทรทัศน์ อาทิ ระบบผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย (Content Production) ระบบกระจายสัญญาณ (Content Distribution) ระบบส่งสัญญาณ (Content Transmission) และอุปกรณ์ทางด้านผู้รับสัญญาณ (Content Reception) เพื่อใช้ในกิจการสถานีโทรทัศน์

ระบบที่เกี่ยวข้อง