Scroll to top
en th

บริการ

บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Professional Services)

แพลนเน็ตคอม มีศูนย์บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงให้บริการหลังการขายสำหรับอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยบริษัทฯ มีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ และทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผ่านการอบรม ที่สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยบริการ 4 ประเภท

1. บริการก่อนการขาย (Pre-Sales Services)

 • ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ (Consult และ System Design) ให้บริการปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การลงทุนต่ำ และคุ้มค่าในการลงทุน
 • เสนอโครงการ (Proposal) บริการนำเสนอโครงการเป็นโซลูชั่น ตามความต้องการของลูกค้า

2. บริการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ (Implement & Installation Services)

 • บริหารโครงการ (Project Management) การบริการจัดการ วางแผนงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบงานเสร็จสิ้น ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
 • การรวมระบบ (Integration) บริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านหลากหลายประเภท สามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ร่วมเป็นโซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้า
 • การติดตั้ง (Installation) ติดตั้ง ทดสอบ ส่งมอบ ตามที่ได้ออกแบบและใช้งานได้ตามที่ลูกค้ากำหนด
 • การอบรม (Training) จัดอบรมการใช้งานให้กับลูกค้าหลังส่งมาบและเมื่อมีการอัพเดท feature ใหม่ๆ

3. บริการหลังการขาย (After Sales Services)การรับประกันสินค้า (Extended Product Warranty)

 • การรับประกันสินค้า (Extended Product Warranty)
  • Product Warranty (การรับประกันสินค้า)
   การรับประกันสินค้าจากโรงงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • Free Factory Repair (การส่งอุปกรณ์ชำรุดซ่อมโรงงาน)
   หากอุปกรณ์บกพร่องชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิต หรือจากความผิดปกติของอุปกรณ์ในระหว่างรับประกัน บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการจัดส่งอุปกรณ์ไปยังโรงงานเพื่อซ่อมแซมให้อุปกรณ์ทำงานได้ปรกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายในเวลา 60 วัน
  • Software Updates and Upgrades (การปรับปรุงซอฟต์แวร์)
   ลูกค้าได้สิทธิ์ในการ Upgrade Software version ล่าสุดเพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • Help Desk/ Telephone technical support (การให้คำปรึกษาเบื้อต้น)
   ลูกค้าสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในการใช้งานหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปรกติ โดยบริษัทฯ มีวิศวกรประจำให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางเทคนิคแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาทำงานปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์ 30 น. – 17.30 น.)
 • SWAP (อุปกรณ์สำรอง)
  บริษัทฯ จัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง เพื่อทดแทนอุปรณ์ที่ชำรุดของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ต่อเนื่องไม่กระทบต่อการทำงาน โดยค่า SWAP Replacement จะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์นั้นๆ
 • Preventive Maintenance Services (การบำรุงรักษาตามกำหนด)
  บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามกำหนดเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายหรือชำรุดพกพร่องของอุปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ดังนี้

  • ตรวจเช็คสภาพความพร้อมใช้งาน
  • ปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่อง
  • ทำความสะอาด
  • Upgrade Software Version ล่าสุด ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
  • แนะนำเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • แนะนำสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ลูกค้านำไปพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
 • ONSITE Services (การบริการเข้าซ่อมเมื่อได้รับแจ้ง)
  เมื่อลูกค้าพบปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์ ซึ่งไม่สามารถทำงานได้ตามปรกติ หลังจากบริษัทฯได้รับแจ้งและประเมินว่าอุปกรณ์มีความชำรุดเสียหายจริง ทางบริษัทฯจะจัดส่งวิศวกรเข้าไปแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง (ลูกค้ามีสิทธิ์ซื้อบริการเข้าซ่อมเมื่อได้รับแจ้ง ในกรณีลูกค้าได้ซื้อบริการการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาแล้วเท่านั้น) โดยมีการให้บริการ 3 ระดับ คือ

  • 5 วันทำการปกติ ระยะเวลา 8 ชั่วโมง (5X8)
  • 7 วันระยะเวลา 8 ชั่วโมง (7X8)
  • 7 วันระยะเวลา 24 ชั่วโมง (7X24)
 • On-Call Services (บริการเรียกรายครั้ง)
  ในกรณีที่อุปกรณ์ของลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ สามารถซื้อบริการรายครั้งได้ โดยคิดราคาตามประเภทอุปกรณ์และพื้นที่ที่เข้าบริการ
 • Repair (บริการซ่อมอุปกรณ์)
  บริการซ่อมอุปกรณ์โดยวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมการซ่อมจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในอุปกรณ์นั้นๆ พร้อมเครื่องมือทดสอบและอะไหล่คุณภาพสูง เพื่อให้ผลงานการซ่อมมีคุณภาพดีทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากโรงงานผู้ผลิตและลูกค้าเสมอมา

 

4. บริการให้เช่าอุปกรณ์ (Rental)

ให้บริการเช่าอุปกรณ์ประชุมทางไกลหลากหลายรุ่นและอุปกรณ์ระบบการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์แบบดิจิทัลตามความต้องการของลูกค้า