Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

โครงการ “แพลนเน็ตคอมฯ ปันรัก ปันน้ำใจ ครั้งที่ 1/2017”

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในโครงการ “แพลนเน็ตคอมฯ ปันรัก ปันน้ำใจ ครั้งที่ 1/2017” โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษา ทาสีอาคารเรียน และบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อให้นำไปพัฒนา บำรุงรักษา และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่น้องๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเพิ่มความสมานฉันท์และความสามัคคีระหว่างพนักงานและผู้บริหารภายในองค์กร ณ โรงเรียน บ้านลานคา จังหวัดอุทัยธานี เมื่อเร็วๆ นี้