Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

แพลนเน็ตคอมลงนามร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

8 January 2559

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ให้แก่หน่วยงานและองค์กรชั้นนำในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทคู่ค้าในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม ภายหลังพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันปลูกจิตสำนึก เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม “ไม่รับ ไม่ให้ คนไทยไม่โกง” อีกทั้งยังสนับสนุนและร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส พร้อมสนับสนุนเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ที่ผ่านมา