Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm ร่วมกับ Polycom จัดงานสัมมนา
“Polycom Workspace Transformation”
ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

11 July 2559

สื่อสารโทรคมนาคม

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมกับ บริษัท Polycom (Thailand) ผู้นำเทคโนโลยีระบบมัลติมีเดียระดับโลก จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Polycom Workspace Transformation โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณสาธิต รัฐเลิศกานต์ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชั้นนำ และสาธิตการใช้งานระบบจากทาง Polycom (Thailand) อาทิ ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบสื่อสารรวมศูนย์ ระบบประชุมเสียง และระบบภาพและเสียงสำหรับการประชุมทั่วโลก อีกทั้งภายในงานยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยนต์เทอร์มินอล 21 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา