Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm จัดงานสัมมนา Cyber Security
การรับมือจากภัยโลกออนไลน์ ที่ไม่ควรมองข้าม

22 August 2559

Cyber Security

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยคุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสาธิต รัฐเลิศกานต์ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย ร่วมกับ Thales ผู้นำเทคโนโลยีด้าน Cyber Security เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ ที่มีผลกระทบต่อตัวผู้ใช้งานและทรัพย์สินของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ จัดงานสัมมนา “Cyber Security In The Digital Transformsformation ERA”  ซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าวได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติเพื่อจัดการปัญหาทาง Cyber Security รวมทั้งบรรยายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการสาธิตอุปกรณ์ป้องกันภัยจากโลกไซเบอร์ รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมกับลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนา จัดขึ้น ณ อาคารแพลนเน็ตคอม เมื่อเร็วๆ นี้