Scroll to top
© 2017, Norebro theme by Colabr.io Team, All right reserved.
en th

PlanetComm ร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019

29 October 2562

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือชื่อในตลอดหลักทรัพย์ PLANET ร่วมนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Pole) สำหรับโซลูชันสมาร์ทซิตี้ เข้าแสดงในงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ท่ามกลางความสนใจของผู้เข้าชมงานจำนวนมาก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค เมื่อเร็วๆนี้