Scroll to top
en th

SRAN Netapprove

Sran Netapprove

“กว่า 15 ปี SRAN ประสบการณ์ที่กลั่นกรองมาเป็นผลิตภัณฑ์การจัดเก็บบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่คุ้มค่าที่สุด สำหรับผู้ใช้งาน” NetApprove เกิดจากการพัฒนาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 2 ปี โดยนำสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน บนนิยามว่า “Advance Centralized Log Management” เพราะการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆได้ดี ทำงานแบบ System 4 (ระบบสี่ประสาน)”

(1) ระหว่างการเก็บ Log ที่เกิดจากระบบเครือข่าย (Network Log)
(2) Log ที่มาจากอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่ายที่สำคัญ (syslog)
(3) การเก็บ Log ที่แกะค่า HTTPS ได้
(4) การเก็บบันทึกค่า Inventory ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง 4 ส่วนรวมเป็น 1 เดียวใน SRAN NetApprove

บนหน้าจอของ SRAN NetApprove เพียงหน้าเดียวก็ทำให้ทราบถึงเหตุการณ์และสถานะการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ทุกหน้าการแสดงผล กว่า 100 เมนูการแสดงผล ใน SRAN NetApprove สามารถปริ้นเป็นรายงานเพื่อผู้บริหารได้ (Print to PDF Report) รองรับค่าการแสดงผลผ่าน Web GUI และการออกแบบ Responsive Web Design ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ มือถือ

 

SRAN NetApprove คือการให้แบบ Full Functional Network Security and Logging Report โดยมีคุณสมบัติ

 • การสำรวจข้อมูลแบบอัตโมมัติเพื่อระบุตัวตนอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Automatic Identification Device)
 • การวิเคราะห์และเทคโนโลยีในการตรวจจับความผิดปกติข้อมูล (Detect and Analyzer)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Log  (Log Analytic)
 • การเฝ้าติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลภายในองค์กร (Bandwidth Monitoring)
 • การค้นหาข้อมูลในเชิงลึก (Deep Search)
 • การบริหารจัดการค่าการประเมินความเสี่ยง (Vulnerability Management)
 • การเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และดูย้อนหลัง (Log Record and Archive)
 • การเก็บบันทึกค่าสำหรับให้ IT Audit ในการตรวจสอบข้อมูลและใช้เป็นหลักฐาน (Log Audit)
 • การวิเคราะห์ไฟล์ที่ติดเชื้อจากการติดต่อสื่อสารบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Malware Analytic)
 • ระบบ Alert System รองรับการแจ้งเตือนผ่าน E-mail ไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อมีเหตุการณ์ความเสี่ยงในระดับสูง เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ หรือมีการโจมตีทางไซเบอร์ ( Cyber Attack ) ที่สร้างความเสียหายให้แก่องค์กร

ทั้ง 10 ข้อที่กล่าวมาบรรจุลงบนเครื่อง SRAN Appliance ที่พร้อมใช้งาน
สามารถติดตั้งและเห็นผลภายใน 30 นาที เห็นผล  ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถติดตั้งได้ และเมื่อใช้อุปกรณ์ SRAN NetApprove ก็เปรียบเสมือนกับมีผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพทำงานให้เรา ทำงานรายงานผล สรุปให้ผู้บริหาร เฝ้าระวังและคุ้มครองให้องค์กรและหน่วยงานเรามีความมั่นคงและปลอดภัยทางข้อมูล 24 x 7  โดยไม่มีวันเหนื่อยล้า

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ SRAN NetApprove

 1. เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices ต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่างน้อย 10, 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้
 2. มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน SHA-1
 3. สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, Server ได้
 4. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้
 5. สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2552)
 6. สามารถทำการสำรองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้