Home » CSR » การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

CSR – Corporate Social Responsibility

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ยึดหลักยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการเพื่อสังคม และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและรู้จักเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ดังนี้

– นโยบายด้านการสนับสนุนการศึกษา
– นโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
– นโยบายด้านการสนับสนุนชุมชน

นโยบายด้านการสนับสนุนการศึกษา

ด้วยความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของชาติ เราพร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่สถาบันและโรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งในรูปแบบของทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเรียน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องการศึกษาทางไกล Video Conference ช่วยให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสและเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น

นโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

เรื่องสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจและตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หารเราไม่ช่วยป้องกันหรือไม่ร่วมมือกันในการสร้างทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในส่วนของแพลนเน็ตคอม เราได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกของคนในองค์กรทั้งระดับผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้เห็นความสำคัญและลงมือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการใช้พลังงาน การรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปิดไฟเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ หรือการปลูกฝังให้รักการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน สร้างพื้นที่สีเขียวคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ

นโยบายด้านการสนับสนุนชุมชน

แพลนเน็ตคอมเรายึดมั่นในพันธกิจที่จะเป็นองค์กรที่ดีของสังคมในการดำเนินธุรกิจ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมโดยรวม และในชุมชน โดยได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับประชาชนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่